../ IS  
Útgefið gæðaskjal: Leiðbeiningar
Skjalnúmer: Rklín-599
Útg.dags.: 08/19/2020
Útgáfa: 2.0
2.02.03.02.01 Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)

Samheiti: DPYD
Hide details for Sýnataka, geymsla og sýnasending Sýnataka, geymsla og sýnasending
Gerð sýnis: EDTA heilblóð

Sýni tekið í glas með fjólubláum tappa án gels (svört miðja) . Litakóði samkvæmt Greiner.

Magn: 1ml (min 0,5ml)
Geymsla sýnis: Kælir
Sýnasending: Hraðsending í stofuhita
Hide details for Pöntunarkóði í FlexLabPöntunarkóði í FlexLab
ANNAÐUT

Beiðni: Beiðni DPYD.pdfBeiðni DPYD.pdf Mælingin tekur ca 2 vikur
Hide details for Heiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfangHeiti tilvísunarannsóknastofu og heimilisfang
Avdeling for medisinsk biokjemi,
Oppgang B2, 2.etasje
Avdeling for farmakology
OUS-Rikshospitalet
4950 Nydalen
0424 Oslo
Tel: 23 07 10 70

klinfarm-rh@ous-hf.no

labdesk@rikshospitalet.no

Vakttelefon klinisk farmakologi 94133218

Prøvesvar (lab) 23071014 / 23071070;
– – utenom kontortid 23071011

Hide details for HeimildirHeimildir
http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/document/104835/fields

DPYD (Dihydropyrimidin dehydrogenase)

Indikasjoner

  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)-enzymet.
    • Aktuelle legemidler er fluoropyrimidiner som fluorouracil (Flurablastin®), kapecitabin (Xeloda®) eller tegafur (Teysuno®)
    • Se www.anx.no/dpyd/ for mer informasjon.
  • Utredning av medfødte defekter i purin-/pyrimidinstoffskiftet. Dersom indikasjon er utredning av medfødt metabolsk sykdom uavhengig av cytostatikabehandling, ta kontakt med: Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS
Prøvetakingsrutiner
   Pasientforberedelse
Ingen
   Prøvetaking
  • Materiale: EDTA-fullblod.
  • Minste prøvevolum: 0,5 mL (helst 1 mL) fullblod.
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, kan sendes ved romtemperatur.
Referanseområder

Ikke relevant.

Utføres

Rikshospitalet, Ullevål, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Forventet svartid

Vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.

Biologisk variasjon

Forekomst av DPYD-genvarianter varierer mellom folkegrupper.

Frekvens av DPYD-genvarianter (allelfrekvens):

  • *2A (c.1905+1G>A;): < 1 – 2 % blant kaukasiere og asiater. Allelfrekvensen i afrikanske populasjoner er i mindre grad kjent, men er sannsynligvis < 1 %.
  • c.2846A>T (rs67376798): < 1 – 2 % blant kaukasiere og < 1 % i andre populasjoner.
Bakgrunn

Funksjonen til enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD):

  • DPD-enzymet katalyserer et viktig trinn i nedbrytningen av uracil og tymin.
  • DPD spiller også en viktig rolle i degraderingen av fluoropyrimidinlegemidlene 5-fluorouracil (Flurablastin), kapecitabin (Xeloda) og tegafur (Teysuno).
DPYD-genvarianter:
  • DPD-enzymaktiviteten påvirkes bl.a. av sekvensvarianter i DPYD-genet som koder for DPD.
  • Den vanligste DPYD-genvarianten som gir manglende DPD-enzymaktivitet er DPYD*2A. Sekvensvariant c.2846A>T (rs67376798) gir betydelig redusert enzymaktivitet.
  • Blant kaukasiere er ca. 3 – 5 % heterozygote og ca. 0,2 % homozygote for DPYD-genvarianter som gir manglende eller betydelig redusert DPD-enzymaktivitet.
Klinisk betydning av DPYD-genvarianter:
  • Pasienter med redusert DPD-aktivitet (heterozygote) har mer enn 4-ganger økt risiko for fatal toksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner, mens risikoen er enda høyere blant pasienter som mangler funksjonelt DPD-enzym (homozygote).
  • Alvorlige DPYD-genvarianter i homozygot form kan også gi symptomer som epilepsi, autisme, psykomotorisk retardasjon, dysmorfe trekk, øyeanomalier og atrogrypose. Som ledd i utredning av slike symptomer starter man vanligvis med analyse av uracil og tymin i urin. Noen pasienter er imidlertid asymptomatiske, men har risiko for legemiddeltoksisitet som nevnt over.
Tolkning

Svarrapportering

  • DPYD-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av DPYD*2A og c.2846A>T. Eks. DPYD*1/*2A (heterozygot) eller DPYD*2A/*2A (homozygot).
  • DPYD*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet.
  • Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for DPD-enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
Svartolkning
Behandling med fluoropyrimidiner:
  • DPYD-genotype *1/*1:
    • Normal DPD-enzymaktivitet.
    • «Normal» risiko for fluoropyrimidintoksisitet.
    • Standard dosering i henhold til aktuell behandlingsprotokoll.
  • DPYD-genotype *1/*2A eller *1/c.2846A>T:
    • Redusert DPD-enzymaktivitet (30 – 70 % av normal aktivitet).
    • Økt risiko for alvorlig og dødelig toksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner.
    • Startdosen må reduseres minst 50 % i forhold til normal startdose. Doseringen må deretter titreres basert på toksisitet eller konsentrasjonsmålinger dersom tilgjengelig.
  • DPYD-genotype *2A/*2A, c.2846A>T/c.2846A>T eller *2A/c.2846A>T  :
    • Manglende eller svært lav DPD-enzymaktivitet.
    • Økt risiko for alvorlig og dødelig toksisitet ved behandling med fluoropyrimidiner.
    • Behandling med fluoropyrimidiner (fluorouracil, kapecitabin eller tegafur) er ikke anbefalt. Velg alternativ behandling.
Klinisk betydning av DPYD-genotype ved behandling med fluoropyrimidiner avhenger også av bl.a.:
  • Sykdom og behandlingsregime, for eksempel:
    • Type kreftsykdom
    • Dosering
    • Monoterapi eller kombinasjonsregimer
  • Forekomst av andre genvarianter med betydning for legemiddeleffekt eller –toksisitet
Utredning av medfødte defekter i purin-/pyrimidinstoffskiftet:
  • Dersom indikasjon er utredning av medfødt metabolsk sykdom uavhengig av cytostatikabehandling vil svaret bli tolket i sammenheng med andre biokjemiske analyser. Ved spørsmål om rekvirering eller svartolkning, ta kontakt med Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet på tlf.: 23 07 10 48
Usikkerhet 

Stamcelletransplantasjon:

  • Genotype i fullblod (donor/resipient) kan være forskjellig fra genotype i organer (resipient) som er involvert i legemiddelmetabolisme (eks. lever, tarm). 
Organtransplantasjon:
  • Genotype i fullblod (resipient) kan være forskjellig fra genotypen til det transplanterte organet (eks. lever, tarm). 
Blodtransfusjon:
  • Kan i sjeldne tilfeller påvirke genanalyseresultatet dersom antall leukocytter som overføres under transfusjonen er betydelig i forhold til pasientens leukocyttantall. Kan evt. sjekke dette ved å analysere blodprøve tatt ved et annet tidspunkt eller analysere genotype basert på annet cellemateriale.
For mer informasjon om DPYD-genanalyse, se www.anx.no/dpyd/ og https://www.pharmgkb.org/gene/PA145

Analysemetode

Rikshospitalet

Sanntids PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse på LightCycler® 480 (Roche) instrument.

Analysen omfatter undersøkelse av følgende DPYD-genvarianter (alleler

  • *2A: NM_000110.3:c.1905+1G>A (rs3918290)
  • c.2846A>T: NM_000110.3:c.2846A>T(rs67376798)
Ullevål sykehus

Sanntids PCR med alleldeteksjon vha. hydrolyseringsprober på Viia7 (Life Technology) instrument.

Analysen omfatter undersøkelse av følgende genvarianter (alleler):

  • DPYD*2A: NM_000110.3:c.1905+1G>A (rs3918290)
  • DPYD_rs67376798: NM_000110.3:c.2846A>T (rs67376798)


Fróðleikur:

What DPD deficiency is

DPD stands for dihydropyrimidine dehydrogenase. It is an enzyme our bodies make that helps us process thymine and uracil, which make up part of the structure of our genes.

DPD also helps us break down the chemotherapy drugs fluorouracil and capecitabine. Capecitabine is a tablet and the body breaks it down to fluorouracil. 

Side effects

You are more likely to have severe side effects from these chemotherapy drugs if you have low levels (a deficiency) of DPD.

Without DPD, the chemotherapy drug builds up in the body. It then causes more severe side effects than usual. These include:

  • lowering the number of blood cells available causing increased risk of infections, anaemia, bleeding and bruising
  • diarrhoea
  • a sore mouth
  • feeling and being sick
Rarely, people can die from these effects.

How common it is

It is very rare to have no DPD (complete deficiency). It is slightly more common to have low or very low levels (partial or slight deficiency).

Between 3 to 5 out of every 100 people (3 to 5%) have partial DPD deficiency.

A lack of DPD doesn’t cause symptoms and so you won’t know if you have a deficiency.

Research into DPD deficiency and chemotherapy

We know from research that the gene DYPD helps to control the production of DPD in our bodies. There are a number of variations in the DYPD gene that may cause a lack of DPD.

Research suggests that the DYPD gene might vary from one race to another. There may be differences between men and women as well as between individual people.

A study looked into people who had either fluorouracil or capecitabine chemotherapy as part of their treatment for cancer of the digestive system. About 1 in 4 people (25%) had severe side effects. 1 in 20 people (5%) had a change in their DYPD gene and all of these people had severe side effects.

Another study looked at people who had severe side effects from fluorouracil. It found that only 1 in 5 of these people (20%) had a change in their DYPD gene. This means 4 out of 5 people who had severe side effects did not have a change in this gene. There must be other reasons why some people have more side effects than others.


Ritstjórn

Ingibjörg Loftsdóttir
Sigrún H Pétursdóttir
Guðmundur Sigþórsson
Kristín Sigurgeirsdóttir

Samþykkjendur

Ábyrgðarmaður

Ísleifur Ólafsson

Útgefandi

Sigrún H Pétursdóttir

Upp »


Skjal fyrst lesið þann 05/30/2018 hefur verið lesið 257 sinnum